ALGEMENE VOORWAARDEN Laadpunten MESA Watt B.V.

 

Artikel 1: Toepassing
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie verricht door MESA Watt B.V. ten behoeve van de  klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen MESA Watt B.V. en de klant, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in de specifieke schriftelijke overeenkomst tussen de klant en MESA Watt B.V. is bepaald.
1.2    Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen MESA Watt B.V. en de klant en worden geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de klant door aanvaarding van de offerte.
1.3. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, doet de klant uitdrukkelijk afstand van zijn algemene voorwaarden.   

Artikel 2 :  Voorwerp van de overeenkomst
De overeenkomst omvat :
2.1. de verkoop van een oplaadpunt voor elektrische wagens, verder oplaadpunt genoemd,  tegen een vaste overeengekomen prijs
2.2.  grond- en kabelwerken: het graven van een sleuf in de ondergrond, het aanbrengen van het juiste type kabel, de aansluiting van de kabel op het elektriciteitsnet en de eventuele plaatsing van een elektriciteitskast met de nodige zekeringen, tegen een prijs in regie die, na bezoek ter plaatse, wordt opgesteld
2.3. de keuring van de installatie door een erkend organisme tegen een vaste prijs aangegeven door dat erkend organisme (niet inclusief in de aankoop van het oplaadpunt)
2.4. het aansluiten van de laadpaal aan de klaargezette stroomkabel (zie 2.2) dewelke door de diensten van MESA Watt B.V. wordt uitgevoerd
2.5. het afwerken van de finale oppervlakte of bestrating zal ook in regie worden aangeboden

Onderhoud- en herstellingswerken worden slechts uitgevoerd na voorafgaande goedkeuring door de klant van de offerte van MESA Watt B.V.. Alle noodzakelijke herstellingen aan het oplaadpunt tengevolge van rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals maar niet gelimiteerd tot vandalisme, ongeval, enz veroorzaakt door gelijk welk reden of oneigenlijk gebruik van het oplaadpunt worden in regie uitgevoerd.

De klant is alleen verantwoordelijk voor de elektriciteitstoevoer naar het oplaadpunt en dient hiervoor zelf alle nodige overeenkomsten zoals met de distributienetbeheerder en de elektriciteitsleverancier af te sluiten.
Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant integraal:
-          de EULA (End-Users Licence Agreement) van Elektromotive Ltd (zie bijlage 1 aan deze algemene voorwaarden),
-          dat zijn naam kan worden aangewend voor marketingdoeleinden van MESA Watt B.V. zoals een vermelding op de website, in brochures, in de pers, ….

Artikel 3 : Levering en inplanning
3.1 MESA Watt B.V. streeft ernaar de opgegeven leveringstermijnen zo goed mogelijk na te komen doch deze zijn niet bindend en de eventuele overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding of opzegging of verbreking van de overeenkomst.

3.2 De uitvoeringsdatum wordt vastgelegd na betaling van de voorschotfactuur.

Artikel 4:   Liggingsplan
De klant zal de plaats aangeven waar het oplaadpunt en de eventueel bijkomende elektriciteitskast met de vereiste zekeringen per oplaadpunt dienen te worden geplaatst en is er alleen verantwoordelijk voor.
De klant zal tevens – vóór de aanvang van de werken - alle informatie en plannen aangaande de ondergrond ondermeer met betrekking tot de leidingen aanwezig op het terrein waar het oplaadpunt en de elektriciteitskast geplaatst moeten worden,  overmaken aan MESA Watt B.V.. MESA Watt B.V. kan onder geen enkel beding rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke directe of indirecte schade voortvloeiend uit onjuiste informatie mbt de ondergrond en de aanwezigheid van leidingen (liggingsplan).
De keuze van de locatie waar het oplaadpunt zal worden geïnstalleerd is volledig de verantwoordelijkheid van de klant. Eens de locatie en akkoord tot installatie schriftelijk door de klant bevestigd wordt per e-mail gaat de klant ermee akkoord dat indien er zich daarna nog wijzigingen voordoen dit een meerprijs met zich mee kan brengen of minstens de kosten zullen gedragen worden door de klant die door MESA Watt B.V. reeds werden opgelopen voor de uitvoering op basis van de initiële bevestiging van de locatie en installatiewerken.
De klant is volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen bij alle bevoegde instanties om het oplaadpunt op de door hem gekozen locatie te kunnen installeren. Het niet kunnen verkrijgen van de juiste vergunning(en) door de klant is geen reden tot annulatie van de bestelling.

Artikel 5  Eigendomsvoorbehoud
MESA Watt B.V. blijft eigenaar van het oplaadpunt tot dat de koopprijs volledig betaald is en zal bij niet nakoming door de klant van zijn contractuele verbintenis tot betaling van de koopsom, ook niet na hiertoe te zijn in gebreke gesteld bij aangetekend schrijven om binnen de 8 dagen het nodige te doen, voornoemd recht uitoefenen.  In geval van wanbetaling heeft MESA Watt B.V. het recht om haar producten ofwel offline te zetten zodat deze niet meer kunnen gebruikt worden om een EV op te laden ofwel terug te demonteren en te recupereren, alle bijkomende kosten mbt het demonteren en recupereren zijn ten laste van de wanbetaler.

Artikel 6:  Contractuele wanprestatie
In geval de klant één of meerdere verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt, dan behoudt MESA Watt B.V. zich het recht voor ook zijn verbintenissen op te schorten.   

Indien de klant één van haar essentiële verplichtingen niet nakomt, behoudt MESA Watt B.V. zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke machtiging  en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.  
In dat geval zal de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan minimum 40% van de totaalprijs van de overeenkomst buiten de nog te betalen openstaande facturen.

Artikel  7:  Garantie en onderhoud
De klant verbindt er zich toe dat MESA Watt B.V. binnen de kantooruren ( 8.00 uur -17.00 uur) steeds toegang  te verlenen en buiten de kantooruren na voorafgaande afspraak , tot het oplaadpunt teneinde haar toe te laten het onderhoud uit te voeren.
Het onderhoud bevat niet de kost voor herstellingen, noch van de werkuren , noch van het materiaal. 
Herstellingen zullen pas uitgevoerd worden na schriftelijke goedkeuring van de offerte van MESA Watt B.V. door de klant.
Alle oplaadpunten van MESA Watt B.V. genieten van een garantieperiode van 24 maanden.  

Artikel  8:  Aansprakelijkheidsbeperking
MESA Watt B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit niet-tijdige, niet-volledige of  niet behoorlijke uitvoering van haar contractuele verbintenissen tenzij in geval van opzet of grove fout.
MESA Watt B.V. kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor storingen in het gebruik van de oplaadpaal of schade ten gevolge van elektriciteitspanne, stroomstoringen, stroomonderbrekingen, …. (niet-limitatieve opsomming) of voor enige gevolgschade.  
MESA Watt B.V. kan ook nooit gehouden zijn tot enige vergoeding of schadeclaim omwille van de buitengebruikstelling of het buiten gebruik zijn, om welke reden dan ook, van de oplaadpaal.  
De aansprakelijkheid van MESA Watt B.V. is in elk geval beperkt tot het bedrag waartoe MESA Watt B.V. verzekerd is krachtens  de door haar aangegane aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel  9: Eenzijdige wijzigingen
De algemene voorwaarden van MESA Watt B.V. zijn steeds online consulteerbaar op www.mesawatt.be/AV.
MESA Watt B.V. behoudt  zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden  in werking vanaf hun kennisgeving aan de koper, die geacht wordt te zijn gebeurd door publicatie op de website www.mesawatt.be/AV.

Artikel  10: Betaling facturen
10.1.Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte zijn de door de klant voor de prestaties verschuldigde facturen contant betaalbaar.
10.2. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, een jaarlijkse intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest zoals bedoeld in de wet van 02082002 betreffende betalingsachterstand in handelstransacties   alsmede een schadeclausule van 10 % met een minimum van 250 Euro.
10.3. Betaalcondities: 40% bij bestelling, 60% bij installatie van de laadpaal tenzij anders overeengekomen in de offerte.

10.4 Vervaldag van de factuur wordt meegedeeld op de factuur, maar bedraagt nooit meer dan 30 dagen. Vervaldag van voorschotfacturen worden bepaald op max. 15 dagen met een uiterste betaaldatum vooafgaand aan de installatie. 

Artikel  11: Betwistingen
Elke betwisting van een factuur moet binnen de 15 dagen na factuurdatum schriftelijk gemeld worden met opgave van de redenen; bij gebreke hieraan wordt de factuur en de er op betrekking hebbende prestaties zonder enig voorbehoud geacht aanvaard te zijn door de klant.
De betaling van de facturen zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van de leveringen en werken.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde instanties
12.1   Op al onze overeenkomsten en algemene voorwaarden,  is  enkel  Belgisch recht van toepassing.
12.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen MESA Watt B.V. en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het arrondissement  Mechelen.

Artikel 13: Algemeen
Zelfs indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zouden zijn, blijven de andere bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 14: Keuring

  • MESA Watt B.V.benadrukt de noodzaak:


o van de aanwezigheid van een nul-leider in uw zekeringskast om bepaalde elektrische wagens te kunnen laden; 

o van een aarding die voldoet aan de AREI-normen.

  • De AREI-goedkeuring die door een onafhankelijke inspectie-instelling wordt uitgevoerd, moet worden georganiseerd door uw installateur als hij de bedrading uitvoert of door MESA Watt B.V. als MESA Watt B.V. het werk uitvoert, zodat de garantie van 12 maanden van toepassing is en voordat deze in gebruik wordt genomen van de residentiële terminal. Zonder toestemming kan de terminal niet worden gebruikt.
  • MESA Watt B.V. kan niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor fysieke of materiële schade of enige andere schade als gevolg van de door u uitgevoerde bedrading of bevestiging en bedradingswerkzaamheden.
  • MESA Watt B.V. kan niet direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van een negatief inspectierapport vanwege het niet naleven van de aardingswaarde of de onmogelijkheid om het te meten. Alle werkzaamheden die worden ondernomen om de aarding conform te maken, zijn voor rekening van de klant, evenals de eventuele kosten om de installatie opnieuw te laten certificeren.